Composites Plaza
Evropska dostava | Podjetje s sedežem v EU, brez DDV | Telefon: 0031-492-769-099 | E-naslov: info@compositesplaza.com

Splošni pogoji

Različica 01: apr. 2014

Ti splošni pogoji veljajo za vse naše sporazume. Kupec z oddajo naročila v naši e-trgovini sprejema te pogoje tako za zadevni sporazum kot za prihodnje pogodbe. Ti pogoji se lahko odstopijo le od pisnega dogovora. Nizozemsko besedilo teh pogojev prevladuje. Splošni pogoji kupca so izrecno zavrnjeni. Če kupec odda naročilo, pogodba najprej izvira po našem pisnem sprejemu ali z začetkom izvedbe naročila. V primeru pisne potrditve naročila z naše strani to samo določa vsebino pogodbe. Prikazani ali dobavljeni vzorci so samo okvirni, ne da bi bilo treba za blago 100% enako. Majhne razlike v kakovosti, barvi, vzorcu ali velikosti vzorca in zaključku ne veljajo kot pomanjkljivosti. Dostava poteka na osnovi bruto m², m, litra, kg in na kos, pri čemer se zaračuna neto m², m, liter, kg in kos. Kupec mora blago pregledati ob dostavi (torej pred predelavo). O opaženih pomanjkljivostih nam morate sporočiti v sedmih dneh od dostave pisno na info@compositesplaza.com. Če dobava ni v skladu s sporazumom, bomo po lastni presoji dobavili manjkajoče blago, popravili dobavljeno blago ali ga zamenjali.

Cene, določene v naši e-trgovini in potrdila o naročilu, so okvirne. O morebitnih spremembah cen bo kupec pisno sporočen. V primeru spremembe cene lahko kupec naročilo prekliče v enem tednu od dneva obvestila o spremembi cene. Vse cene so franko tovarna in brez DDV (ali z vključenim DDV, če je jasno prikazan). Dostava poteka FCA ali DDU v skladu z Incoterms 2010. Vsaka dostava se fakturira posebej. Vsa dobavna obdobja so okvirna. Če prekoračite rok dobave, kupec nima pravice do nadomestila. Če v primeru prekoračitve dobavnega roka dobava ni opravljena v štirih tednih po pisnem obvestilu o neplačilu, lahko kupec naročilo prekliče. Kupec je zavezan, da bo dobavo vedno sprejel. Z zavrnitvijo prevzema pri nas ne izhaja nobena obveznost skladiščenja. Če je razumno spoštovanje sporazuma popolnoma ali delno nemogoče zaradi zunanjih ali notranjih okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, začasne ali trajne, imamo pravico, da sporazum razpustimo. Naše račune je treba plačati v 14 dneh od datuma računa, brez pobota, popustov in / ali začasne prekinitve. V primeru zamude pri plačilu vse plačilne obveznosti kupca postanejo takoj zapadle v plačilo, kupec pa zapade v plačilo obresti po obrestni meri Evropske centralne banke in 6.25%. Dodatni sodni stroški pobiranja se kupcu zaračunajo v skladu s stopnjo pobiranja Nederlandsche Orde van Advocaten. Ne glede na podlago odgovornosti, če ne bomo izpolnili pogodbe, s pozno izvršitvijo ali nerazumnim izpolnjevanjem sporazuma, smo lahko odgovorni samo za neposredno škodo in nikoli za izgubo dobička ali posredno škodo. Odgovornost ostaja omejena na pogodbeno ceno. V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za škodo, ki je posledica naravne obrabe ali nepravilnega ali nepravilnega ravnanja ali uporabe. To velja tudi za uporabo v druge namene, za katere je bilo blago razvito ali prodano.

Avtorske pravice in vse druge pravice intelektualne lastnine glede dobavljenega blaga so izrecno pridržane, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Uporaba pravic intelektualne lastnine Compositesplaza (vključno s poslovnim imenom) je izključno dovoljena na podlagi sporazuma, sklenjenega med Compositesplaza BV in kupcem. Kupec lahko samo proda in oglašuje izdelke na dogovorjen način. Za sporazume, sklenjene s kupcem, se uporablja nizozemsko pravo. Uporaba Dunajske konvencije o prodaji je izključena. Morebitne spore, ki izhajajo iz dogovorov, sklenjenih s kupcem, bodo najprej vložili pri pooblaščenem sodišču v s-Hertogenbosch na Nizozemskem. V vsakem trenutku se lahko strinjamo, da se lahko klavzula o veljavni zakonodaji in pristojnosti odstopi v korist kupca. Tak odstop ne vpliva na veljavnost vseh drugih določb v teh pogojih.

Enostavno naročanje
Hitra in poceni pošiljanje
100% na zalogi
Sprejeta plačila:
Načini plačila