Composites Plaza
Europese bezorging | Bedrijf gevestigd in de EU, geen btw | Telefoon: 0031-492-769-099 | E-mail: info@compositesplaza.com

Algemene voorwaarden

Versie 01: apr. 2014

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Door een bestelling in onze e-store te plaatsen, aanvaardt de koper deze voorwaarden zowel voor de betreffende overeenkomst als voor toekomstige overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke toestemming. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is leidend. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk geweigerd. Als de koper een bestelling plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand na onze schriftelijke aanvaarding of bij het begin van de uitvoering van de bestelling. In het geval van een schriftelijke opdrachtbevestiging van onze kant, stelt dit alleen de inhoud van de overeenkomst vast. Weergegeven of geleverde monsters zijn slechts indicatief zonder dat de goederen 100% identiek moeten zijn. Lichte afwijkingen in kwaliteit, kleur, patroon of patroonafmetingen en afwerking zijn niet van toepassing als defecten. Levering vindt plaats op basis van bruto m², m, liter, Kg en per stuk, waarbij de netto m², m, liter, Kg en per stuk in rekening worden gebracht. De koper moet de goederen bij aflevering inspecteren (dus vóór verwerking). Geconstateerde gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan info@compositesplaza.com te worden gemeld. Indien de levering niet in overeenstemming is met de overeenkomst, zullen wij naar eigen goeddunken ontbrekende goederen leveren, de geleverde goederen repareren of ze vervangen.

De prijzen in onze e-store en orderbevestigingen zijn indicatief. Eventuele prijswijzigingen worden schriftelijk aan de koper gemeld. In het geval van prijswijzigingen kan de koper de bestelling annuleren binnen een week na de datum van kennisgeving van de prijswijziging. Alle prijzen zijn af fabriek en exclusief BTW (of inclusief BTW indien duidelijk weergegeven). Levering vindt plaats FCA of DDU in overeenstemming met Incoterms 2010. Elke levering wordt afzonderlijk gefactureerd. Alle levertermijnen zijn indicatief. Het overschrijden van een leveringsperiode geeft de koper geen recht op compensatie. Indien in geval van overschrijding van een levertijd de levering niet binnen vier weken na schriftelijke ingebrekestelling plaatsvindt, kan de koper de bestelling annuleren. De koper is verplicht om te allen tijde de leveringen te accepteren. Bij weigering van acceptatie ontstaat er geen opslagverplichting van onze kant. Als redelijke naleving van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is voor ons als gevolg van externe of interne omstandigheden buiten onze macht, hetzij tijdelijk of permanent, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Onze facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald zonder verrekening, korting en / of opschorting. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en wordt de koper interest verschuldigd op de depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6.25%. Extra gerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandsche Orde van Advocaten. Ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, met ons verzuim om de overeenkomst uit te voeren, bij niet tijdige uitvoering of onredelijke naleving van een overeenkomst, kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade en nooit voor verlies van winst of indirecte schade. Aansprakelijkheid blijft beperkt tot de contractuele prijs. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage of onjuiste of onjuiste behandeling of gebruik. Dit geldt ook voor gebruik voor een ander doel dan waarvoor de goederen werden ontwikkeld of verkocht.

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde goederen zijn uitdrukkelijk voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Compositesplaza (inclusief de bedrijfsnaam) is uitsluitend toegestaan ​​op grond van een overeenkomst tussen Compositesplaza BV en de koper. De koper mag de producten alleen op de afgesproken manier verkopen en adverteren. Nederlands recht is van toepassing op de met de koper gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Eventuele geschillen voortvloeiend uit met koper gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 's-Hertogenbosch, Nederland. We kunnen op elk moment overeenkomen dat van de toepasselijke wet en jurisdictiebepaling kan worden afgeweken in het voordeel van de koper. Een dergelijk vertrek doet geen afbreuk aan de geldigheid van alle andere bepalingen in deze voorwaarden.

Eenvoudig bestellen
Snelle en goedkope verzending
100% op voorraad
Geaccepteerde betalingen:
betaalmethoden