Kompozitní náměstí
Evropská dodávka | Podnikání v EU, bez DPH | Telefon: 0031-492-769-099 | E-mailem: info@compositesplaza.com

Všeobecné obchodní podmínky

Verze 01: duben. 2014

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny naše dohody. Objednávkou v našem e-shopu kupující přijímá tyto podmínky jak pro příslušnou smlouvu, tak pro budoucí dohody. Od těchto podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody. Převládá nizozemské znění těchto podmínek. Všeobecné podmínky kupujícího jsou výslovně odmítnuty. Pokud kupující zadá objednávku, smlouva nejprve vznikne po našem písemném přijetí nebo po zahájení realizace objednávky. V případě písemného potvrzení objednávky z naší strany se stanoví pouze obsah smlouvy. Zobrazené nebo dodané vzorky jsou pouze informativní, aniž by bylo nutné, aby zboží bylo shodné s 100%. Mírné odchylky v kvalitě, barvě, vzoru nebo velikosti a provedení vzoru se nepoužijí jako vady. Dodání se provádí na základě hrubého m², m, litru, kg a na kus, přičemž se účtuje cena za m2, m, litr, kg a kus. Kupující musí zboží při dodání zkontrolovat (tedy před zpracováním). Zjištěné vady nám musí být nahlášeny do sedmi dnů od doručení písemně na adresu info@compositesplaza.com. Není-li dodávka v souladu s dohodou, dodáme dle našeho uvážení chybějící zboží, opravíme dodané zboží nebo jej vyměníme.

Ceny uvedené v našem e-shopu a potvrzení objednávky jsou informativní. Veškeré změny cen budou kupujícímu oznámeny písemně. V případě změny ceny může kupující zrušit objednávku do jednoho týdne ode dne oznámení o změně ceny. Všechny ceny jsou ze závodu bez DPH (nebo včetně DPH, pokud jsou jasně zobrazeny). Dodání probíhá FCA nebo DDU v souladu s Incoterms 2010. Každá dodávka je fakturována zvlášť. Všechny dodací lhůty jsou informativní. Překročení dodací lhůty nedává kupujícímu nárok na náhradu. Pokud v případě překročení dodací lhůty nedojde k doručení do čtyř týdnů po písemném oznámení o prodlení, může kupující objednávku zrušit. Kupující je povinen vždy přijímat dodávky. Při odmítnutí přijetí nevzniká z naší strany žádná povinnost skladování. Pokud je přiměřené dodržování dohody pro nás zcela nebo částečně nemožné z důvodu vnějších nebo vnitřních okolností, které jsou mimo naši kontrolu, ať už dočasného nebo trvalého, máme právo dohodu zrušit. Naše faktury musí být zaplaceny do 14 dnů od data fakturace bez započtení, slevy a / nebo pozastavení. V případě opožděné platby jsou všechny platební závazky kupujícího okamžitě splatné a splatné a kupující se stává splatným úrokem při vkladové úrokové sazbě Evropské centrální banky plus 6.25%. Mimořádné náklady na soudní inkaso jsou účtovány kupujícímu v souladu se sazbou inkasa Nederlandsche Orde van Advocaten. Bez ohledu na základ odpovědnosti, s naším neúspěchem k provedení dohody, s opožděným plněním nebo bezdůvodným dodržením dohody, můžeme být odpovědni pouze za přímé škody a nikdy za ušlý zisk nebo nepřímé škody. Odpovědnost zůstává omezena na smluvní cenu. Za žádných okolností nemůžeme nést odpovědnost za škody, které jsou důsledkem přirozeného opotřebení nebo nesprávného nebo nesprávného zacházení nebo použití. To platí také pro použití k jinému účelu, než pro který bylo zboží vyvinuto nebo prodáno.

Autorská práva a všechna ostatní práva duševního vlastnictví týkající se dodávaného zboží jsou výslovně vyhrazena, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Používání práv duševního vlastnictví společnosti Compositesplaza (včetně jejího obchodního názvu) je povoleno pouze na základě dohody uzavřené mezi společností Compositesplaza BV a kupujícím. Kupující smí prodávat a inzerovat produkty pouze dohodnutým způsobem. Na dohody uzavřené s kupujícím se vztahuje nizozemské právo. Použitelnost Vídeňské úmluvy o prodeji je vyloučena. Veškeré spory vyplývající z dohod uzavřených s kupujícím budou v prvním stupni předloženy u autorizovaného soudního soudu v 's-Hertogenbosch, Nizozemsko. Můžeme se kdykoli dohodnout, že se lze odchýlit od použitelného práva a ustanovení o příslušnosti ve prospěch kupujícího. Takovým odjezdem není dotčena platnost všech ostatních ustanovení těchto podmínek.

Snadné objednání
Rychlá a levná doprava
100% skladem
Přijímané platby:
Způsoby platby